phpmyadmin导入sql报错!40101 SET NAMES utf8mb4

v2016 4天前 35

错误

SQL 查询:
/!40101 SET NAMES utf8mb4 /;
MySQL 返回:文档

1115 - Unknown character set: 'utf8mb4'

将.sql使用NotePad++等工具打开,
将里面utf8mb4修改为utf8即可
utf8mb4一般就在前面,可以使用Ctrl+f快速查找替换
修改后,重新导入就不会提示40101 1115错误了

转自:一极乐(https://yijile.com/log/555.html)


最新回复 (0)
全部楼主
    • 屌丝论坛
      2
         
返回